Voorwaarden Coaching en psychosociale hulpverlening

1. Verzetten van afspraken

Kosteloos verzetten van afspraken kan tot 24 uur (op werkdagen) voor aanvang van de afspraak. In andere gevallen kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

2. Annuleringsvoorwaarden ZKM traject

Bij annulering van de opdracht door de cliënt of opdrachtgever meer dan 7 dagen voorafgaand aan de start van het afgesproken ZKM traject zijn alleen administratiekosten a € 50 verschuldigd. Bij annulering door cliënt of opdrachtgever binnen 7 dagen voorafgaand aan de start van het ZKM traject is een bedrag ter grootte van 1 sessie van 1,5 uur verschuldigd. Na de start van het afgesproken ZKM traject is annulering door cliënt alleen mogelijk tegen vergoeding van de reeds gehouden sessies plus een bedrag ter grootte van 2 sessies van 1,5 uur in verband met gereserveerde tijd voor het ZKM traject. Eén en ander behoudens hierover met instemming van beide partijen gemaakte afspraken over bijvoorbeeld vervanging van de cliënt of uitstel van de opdracht.

Indien wegens gegronde redenen de psycholoog genoodzaakt is de opdracht te annuleren, zal deze een vervangend aanbod doen aan cliënt. Het staat cliënt vrij dit aanbod te weigeren en af te zien van de opdracht. De psycholoog is in een dergelijk geval nooit schadeplichtig.

3. Gedragsregels coaching en psychosociale hulpverlening

De coaching of begeleiding vindt plaats met inachtneming van:

De Beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen, zie:

http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-beroepscode.html

De gedragscode van de ZKMvereniging, zie: www.zkmvereniging.nl/index_actua.htm

Het ZKMvereniging Privacyreglement, zie: www.zkmvereniging.nl

De ethische code NVPA, zie:  beroepscode NVPA

4. Bewaartermijn gegevens en afspraken ICT bewerker

De gegevens van de medewerker/cliënt zullen door mij in het kader van de begeleiding of coaching bewaard worden in een dossier en/of op digitale wijze. Deze gegevens zal ik zeven jaar bewaren, vanaf het moment dat we de coaching hebben afgerond en de professionele relatie hebben beëindigd. In het kader van psychosociale hulpverlening zal ik de gegevens twintig jaar bewaren, conform de richtlijnen van de beroepsvereniging NVPA en de WGBO. Bepaalde administratieve gegevens die ook de medewerker/cliënt kunnen betreffen, zoals facturen aan en de overeenkomst met de opdrachtgever worden door mij zeven jaar bewaard in verband met de wettelijke termijn in de fiscale wetgeving. Zie voor verdere informatie over de omgang met persoonsgegevens en de doelstelling van de gegevensverwerking waar ik mij aan houd het NVPA Privacyreglement en het ZKMvereniging Privacyreglement.

De applicatie waarin het zelfonderzoek wordt uitgevoerd wordt beheerd door de ZKM beroepsvereniging waarmee ik als ZKM coach een ‘ICT Verwerkers overeenkomst’ heb afgesloten. De ICT verwerker werkt volgens de vereisten van de privacywetgeving, het privacyreglement en de afspraken in de ICT Verwerkers overeenkomst. In een tekst die de cliënt ontvangt wordt uitgelegd hoe het scoren in zijn werk gaat. Daarin worden ook contactgegevens van de ondersteuningsservice van de beheerder genoemd voor het geval er hulp nodig is bij het gebruik van de applicatie. Met de verwerker is contractueel geheimhouding overeengekomen. Gegevens die op de server van de ICT verwerker worden opgeslagen ten behoeve van de rapportage worden na het afronden van het scoren vernietigd.

5. Betalingstermijn

Facturatie van het Zelfonderzoek vindt plaats na de 2sessie van het Zelfonderzoek. Facturatie van de kosten van de validatie periode vindt plaats op basis van nacalculatie na 3 maanden en na 6 maanden. De betalingstermijn voor de facturen is 14 dagen.

Voor alle bedragen geldt dat deze exclusief BTW zijn, tenzij er geen BTW verschuldigd is .

6. Aansprakelijkheid

    1. De psycholoog/ZKM coach is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht, danwel van opzet of grove schuld.
    2. De psycholoog/ZKM coach is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever of de cliënt.
    3. De psycholoog/ZKM coach heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
    4. Indien de psycholoog/ZKM coach aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat door de coach aan opdrachtgever voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht.
    5. De psycholoog/ZKM coach is slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.

7. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8. Voorrang bepalingen

De psycholoog/ZKM coach aanvaart geen toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.